WELKOM   ē   RECHTSTAKKEN   ē   INCASSO ONLINE   ē   ERELOON   ē   CONTACT naam paswoord
Algemene Voorwaarden
 
  VI. KOSTEN
1. Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, procureurskosten, etc. worden aan de cliŽnt doorberekend.
2. Verplaatsings-, verzendingskosten,... worden eveneens aan de cliŽnt doorberekend.

VII. BETALING
1. Betaling van ereloonstaten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzenddatumdatum.
2. De cliŽnt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
3. De advocaat is gerechtigd de werkzaamheden voor een cliŽnt op te schorten, indien een of meerdere ereloonstaten langer dan 30 dagen onbetaald openstaan. De advocaat doet daarvan binnen redelijke termijn schriftelijke mededeling aan de cliŽnt.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van de advocaat/adviseur voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

IX. BEňINDIGING
1. De cliŽnt zowel als de advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beŽindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
2. De advocaat heeft in beide gevallen, genoemd in lid 1, het recht om het dossier van de cliŽnt onder zich te houden totdat de cliŽnt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behalve in geval van opvolging door een andere advocaat.

X. GESCHILLEN
Wij streven ernaar klachten zoveel mogelijk intern op te lossen. Indien intern geen oplossing wordt bereikt wordt, zullen de rechtbanken van het Gentse arrondissement bevoegd zijn het geschil te beslechten overeenkomstig het Belgische Recht.
 
 

PRO DEO

Als men niet over de nodige middelen beschikt om de kosten van een rechts-pleging te dragen, kan men om gehele of gedeeltelijke vrijstelling verzoeken.

De rechtszoekende dient zich hiervoor naar de gemeentediensten van zijn woonplaats te begeven alwaar hij verzoek tot rechtsbijstand en kosteloze rechtspleging aanvraagt.

Met deze documenten gaat de rechtzoekende ofwel naar het Bureau voor Juridische Bijstand (die wekelijks haar zittingen houdt) van het arrondissement van zijn woonplaats die een advocaat zal aanduiden ofwel gaat de rechtzoekende naar een advocaat van zijn keuze die de nodige verrichtingen terzake zal doen.

Om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand en kosteloze rechtspleging gelden vanaf 1 januari 2006 volgende inkomensgrenzen:
 
vorige pagina  
 
Probity Advocaten © 2010 Algemene voorwaarden